OPERATING REGULATIONS

OBSAH

1.Úvod
2. Riadenie prevádzky a bezpečnosti na úrovni manažmentu akciovej spoločnosti a kontrolná činnosť
2.1.Prevádzkovo-technický riaditeľ
2.1.1.Oblasť riadenia
2.1.2.Oblasť prípravy a realizácie dopravy
2.1.3.Oblasť realizácie dopravy
2.1.4.Oblasť kontroly
2.1.5.Oblasť doplnková
3.Dispečeri
4.Rušňovodiči
4.1.Nástup na HDV
4.2.Zbrojenie HDV
4.3.Opravy HDV
4.4.Odovzdávka kľúčov z HDV a ich uzamykanie
4.5.Pretáčanie HDV
5.Technik opráv HDV

 

1.Úvod
Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s. (ďalej len SŽDS, a.s.) so sídlom Na Štepnici 1,960 01 Zvolen 03 je držiteľom licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe pod evidenčným číslom 1118/2007/L, vydanú Úradom pre reguláciu železničnej dopravy a Bezpečnostného osvedčenia dopravcu pod evidenčným číslom: 32/2004/BOD vydaného Štátnym dráhovým úradom.
V zmysle Smernice 2004/49/ES všetci prevádzkovatelia železničného systému, manažéri infraštruktúry a železničné podniky sú zodpovední za bezpečnosť vlastnej systémovej oblasti a sú povinní spolupracovať pri realizácii opatrení na kontrolu rizika.

 

2.Riadenie prevádzky a bezpečnosti na úrovni manažmentu akciovej spoločnosti a kontrolná činnosť
Základnou činnosťou spoločnosti je realizovanie obojsmernej pravidelnej i nepravidelnej nákladnej dopravy po železnici, pričom hlavnou prednosťou je vysoká kvalita poskytovaných služieb a garantované dodacie lehoty. Pri riadení železničnej prevádzky je potrebné vždy prihliadať na jej včasnosť, bezpečnosť, plynulosť a riadiť ju tak, aby sa predchádzalo nehodovým udalostiam, mimoriadnostiam a závažným pracovným úrazom v prevádzkovaní dopravy na dráhe ŽSR, vlečkách a koľajiskách iných dopravcov a prepravcov.
Za kladné a operatívne riadenie spoločnosti zodpovedá predseda predstavenstva, priamo riadi riaditeľa úseku prevádzkovo – technického.
2.1 Prevádzkovo-technický riaditeľ
Prevádzkovo – technický riaditeľ s dlhoročnými železničnými prevádzkovými skúsenosťami v súčinnosti s ustanoveniami systému riadenia bezpečnosti a s organizačnou štruktúrou spoločnosti zabezpečuje prevádzkovanie dopravy na dráhe. Výber najdôležitejších činností je rozčlenený do oblasti riadenia, prípravy realizácie dopravy, realizácie dopravy, kontroly a doplnkovej.
2.1.1 Oblasť riadenia
Hlavnou pracovnou náplňou prevádzkovo-technického riaditeľa je priame operatívne riadenie prevádzkových zamestnancov spoločnosti v pozíciách dispečer, rušňovodič, technik opráv HDV, technológ, vozmajster, komerční zamestnanci pri zabezpečení kvalitnej, plynulej a bezpečnej dopravy a súvisiacich činností. Zabezpečuje výrobné prostriedky spoločnosti t.j. vyhovujúce hnacie dráhové vozidlá (ďalej len HDV). Jednou z dôležitých úloh riaditeľa je výber personálneho obsadenia odborne kvalifikovanými zamestnancami , ktorý zaručuje vysoké percento plnenia plánovaného hospodárskeho výsledku. Pri riešení sporných situácii vo vzťahu k zákazníkom využíva znalosť legislatívy a ostatných právnych predpisov súvisiacich s technológiou prepráv , a tým najefektívnejšieho vypracúva návrhy odberateľských a dodávateľských zmlúv. Koordinuje prácu dispečerského aparátu spoločnosti s dispečerskými aparátmi železničnej infraštruktúry na Slovensku i v susedných štátoch EÚ a partnerských dopravcov a zaisťuje tak plynulý chod uceleného vlaku na celom prepravnom úseku. Monitoruje nedostatky, ktoré vznikli pri realizácii zákaziek a navrhovaním nápravných opatrení skvalitňuje koordináciu činností v rámci úseku.
2.1.2 Oblasť prípravy realizácie dopravy
Dôležitou a prvoradou činnosťou v oblasti prípravy realizácie dopravy je vypracovanie efektívnej kalkulácie pre každú dopravnú reláciu samostatne so zapracovaním všetkých v úvahu prichádzajúcich prevádzkových nákladov (HDV, rušňovodiči, dopravná cesta, PHM,…) s prevádzkovými technologických postupmi a ostatnou dokumentáciou. Riaditeľ prevádzkovo-technického úseku navrhuje spôsob realizácie novej zákazky (typ a počet HDV, maximálna brutto hmotnosť uceleného vlaku (ďalej UV), dĺžka vlaku, výber najvhodnejšej trasy, obrátkovosť a normy výkonu pre rušne a ľudí).
Konzultuje spôsob realizácie dopravy po technologickej stránke s dispečermi, technikom opráv HDV ako aj so zákazníkom a vyberá alternatívu , ktorá spĺňa požiadavky oboch zúčastnených strán. Spolupracuje pri tvorbe grafikónu vlakovej dopravy (ďalej len GVD) vnútroštátnych a medzinárodných nákladných vlakov
2.1.3 Oblasť realizácie dopravy
Komplexne celý prevádzkový tím sa zúčastňuje na zrealizovaní plánovaných prepráv. Vzájomnou spoluprácou všetkých zamestnancov sa snaží dosiahnuť najlepšie plnenie hospodárskeho výsledku spoločnosti. Každý účastník prevádzkovej činnosti je povinní aktívne ovplyvňovať znižovanie prevádzkových nákladov. Podrobné rozčlenenie činností dispečerov, rušňovodičov je uvedené nižšie v bodoch 3. a 4.
2.1.4 Oblasť kontroly
Prevádzkovo–technický riaditeľ pravidelne kontroluje nasadzovania a efektívne využitie hnacích dráhových vozidiel a prevádzkových zamestnancov a zabezpečuje správnosť rozhodovania sa pri smerovaní prepráv (znižovanie Rv jázd, synergie, využitie najvhodnejších HDV,…). Operatívne tiež sleduje včasné zadávanie objednávok na trasy vlakov, odriekanie vlakov, vyťaženia vlakov a efektívnosť rušňových jázd, dodržiavanie plánovaného hospodárskeho výsledku spoločnosti. Kontrolou došlých faktúr od zákazníkov a dodávateľov po obsahovej stránke a odsúhlasovaním s ekonomickým strediskom predchádza prípadným reklamáciám.
2.1.5 Oblasť doplnková
Riaditeľ plní povinnosti vo vzťahu k štátnym orgánom (ŽSR, ÚRŽD, MDPaT, Štatistický úrad,…), sleduje platnosti licencií a predpisov, spolupracuje pri tvorbe dokumentov spoločnosti, predkladá návrhy na vypracovanie smerníc a pracovných postupov, pravidelne vyhodnocuje zmenové plány spoločnosti, vypracováva podklady do verejných súťaží a výberových konaní, do Výročnej správy SŽDS, vyhodnocuje zrealizované výkony za dané časové obdobie (vlkm, hrtkm, hrt, spotreba PHM,…), zúčastňuje sa na vyšetrovaní nehodových udalostí, pracovných úrazov, týkajúcich sa zariadení a zamestnancov spoločnosti, komunikuje a spolupracuje s vyšetrujúcimi orgánmi, spolupracuje tiež pri vypracovaní havarijných plánov, plánov vyrozumenia, dokumentov bezpečnosti, v oblasti požiarnej ochrany, zabezpečuje ochranné pomôcky (ošatenie, obuv , lekárničky,…).

 

3. Dispečeri
• zabezpečujú realizáciu plánovaných prepráv
• objednávajú trasy na tratiach ŽSR, MÁV, ČD
• sledujú výlukové činnosti a následne zohľadňujú výluku pri objednávaní trasy a nasadzovaní vlakových náležitostí
• spolupracujú s dopravcami susedných železničných správ, resp. externými dopravcami
• informujú zákazníkov o prístavbe resp. odsune uceleného vlaku (ďalej UV ) loženého alebo prázdneho
zabezpečujú personálne obsadenie HDV
• plánujú nástupy rušňovodičov, Rg cesty
• plánujú časy zbrojenia HDV v spolupráci s technikom opráv HDV
• spolupracujú s technikom opráv HDV pri plánovaní opráv HDV
• v spolupráci s technikom opráv HDV plánujú pravidelné technické kontroly HDV
• sledujú stav pohonných hmôt jednotlivých HDV (nahlasujú rušňovodiči ) v zmysle tabuliek traťových pomerov (ďalej TTP) príslušnej trate (normatív UV, sklonové pomery )
• stanovujú rýchlosť plánovaných vlakov, počet HDV
• operatívne riešia mimoriadnosti (poruchy HDV, výluky , časové posuny prístavby UV, výmenu rušňovodičov,…)
• informujú bezpečnostného poradcu pri preprave nebezpečného tovaru RID
• spracovávajú elektronický súpis vozňov príslušných UV v PIS-e, ISOŘ-Kadr-i, WebCompost-e, KAPELL-e
• sledujú pohyb zavedených vlakov v informačných systémoch
• priebežne poskytujú informácie obchodníkom pri nových prepravách
• denne zakresľujú splnený GVD
• zapisujú kilometrické behy jednotlivých HDV pre potreby realizácie plánovaných opráv
• v zimnom období stanovujú začiatok a ukončenie pretáčania dieselových HDV podľa klimatických podmienok
priebežne kontrolujú prevádzkové záznamy, cestovné príkazy rušňovodičov, ktoré po ukončení mesiaca odovzdávajú na ďalšie spracovanie
• plnia ostatné príkazy nadriadeného

 

4. Rušňovodiči
Výkonní prevádzkoví zamestnanci, ktorí odbornou, zdravotnou, zmyslovou a psychologickou spôsobilosťou v zmysle Systému riadenia bezpečnosti zabezpečujú plynulú vozbu vlakov spoločnosti.
• absolvujú odborné skúšky 24 B2, skúšky z BZ1 a pravidelné povinné poučovanie 2x ročne
• zapisujú potrebné údaje do Odovzdávkovej knihy HDV (dátum, priezvisko rušňovodiča, traťové úseky, prejdené km podľa ukazovateľa registračného rýchlomera, počet km od poslednej prehliadky)
• sú preukázateľne oboznámení s funkciou rýchlomera a jeho obsluhou o pred jazdou na HDV sú povinní skontrolovať stav rýchlomera a jeho pohonu
• po ukončení jazdy na rýchlomernom prúžku ponechanom v rýchlomere vykonajú príslušný zápis
• vykonávajúci vozbu nákladných UV v zmysle platných železničných dopravných predpisov , zošitových cestovných poriadkov a TTP a s tým súvisiaci posun
• zodpovedajú za prevádzkový stav prideleného HDV a jeho efektívne využitie
• zodpovedajú za zabezpečenie odstavených železničných vozňov v železničných staniciach v súlade s novelizovanými Prílohami 24 Prevádzkového poriadku príslušnej železničnej stanice o zodpovedajú za zabezpečenie odstaveného HDV proti nežiadúcemu pohybu (zabrzdením ručnej brzdy, podložením, kombináciou podľa sklonových pomerov)
• priebežne kontrolujú technický stav prideleného HDV a to predovšetkým tých časti, ktoré majú bezprostredný vplyv na bezpečnosť, spoľahlivosť, ekológiu a hospodárnosť prevádzky (či neuniká olej, PHM a pod.)
• sú povinní zabezpečiť čistotu okien stanovišťa a návestných svetiel HDV s ohľadom na predpisy a normy o bezpečnosti pri práci, udržiavať čistotu kabíny, strojovne, prípadne ďalších časti HDV
• v prípade technickej poruchy železničného vozňa počas prepravy rozhodnú o tom, či vozeň bude pokračovať v preprave ďalej vo vlaku alebo bude odstavený v najbližšej nácestnej stanici o zúčastňujú sa pri vykonávaní pravidelných prehliadok HDV (podrobne rozčlenené povinnosti v Predpisu pre prevádzku a údržbu hnacích dráhových vozidiel spoločnosti SŽDS, a.s.
• nahlasujú poruchy HDV dispečerovi SŽDS , technikovi opráv HDV o vykonávajú zbrojenie HDV
• spolupracujú s dispečermi SŽDS a zamestnancami ŽSR (výpravca, dispečer) resp. Českých dráh v prípade mimoriadnych udalostí
• v zimnom období na motorových HDV vykonávajú pretáčanie HDV podľa nariadenia dispečerov SŽDS
• plnia ostatné príkazy nadriadeného
• vykonávajú i prepravnú činnosť – odovzdávanie železničných vozňov do vlečky a preberanie železničných vozňov z vlečky v súčinnosti so zákazníkom potvrdzovanie prevzatia a odovzdania zásielok UV v nákladnom liste vo vnútroštátnej preprave a v medzinárodnej preprave v nákladnom liste CIM
4.1 Nástup na HDV
Miesto a čas nástupu rušňovodičov určuje službukonajúci dispečer. Pôsobnosť činnosti SŽDS, a.s. je celoslovenská , nemá vlastné depo. Rušne sú odstavované po výkone v železničných staniciach podľa realizovaných dopravných trás (Kúty, Košice, Bratislava ÚNS, Haniska pri Košiciach, Vrútky, Čaňa ).
4.2 Zbrojenie HDV
SŽDS, a.s. pri realizácii nákladnej dopravy po železnici využíva i motorové HDV. Dozbrojovanie vykonávajú rušňovodiči v súčinnosti s technikom opráv HDV v staniciach na dopravnej ceste ŽSR, nevyhnutne aj v čase ich výkonu alebo tesne pred ním, aby nedochádzalo k zhoršeniu kvality dodávateľských služieb – k prekračovaniu dodacích lehôt prepravovaného tovaru vlakmi nákladnej dopravy.
Zbrojenie pohonnými hmotami do HDV na dopravnej ceste ŽSR pri prevádzkovaní dopravy na dráhe je veľmi náročná a zodpovedná činnosť, ktorá si vyžaduje mimoriadne opatrenia v staniciach, kde sa bude vykonávať. Za týmto účelom sú vytypované stanice, v ktorých je možné zbrojiť PHM do dieselových HDV, avšak SŽDS, a. s. musí mať uzatvorenú osobitnú zmluvu so ŽSR o podmienkach, za akých môže túto činnosť vykonávať. V prípade ekologickej havárie je rušňovodič povinný túto skutočnosť okamžite ohlásiť dispečerovi SŽDS a službukonajúcemu výpravcovi stanice, ktorý zariadi potrebné v zmysle ustanovenia Prevádzkového poriadku príslušnej stanice.
4.3 Opravy HDV
Úkony údržby zamerané na obnovu úžitkových vlastností po poruche HDV a jeho častí opotrebených alebo poškodených, ktorými sa uvedie vozidlo alebo jeho časť do súladu s predpísanými technickými parametrami sú vykonávané na základe uzatvorených písomných dokumentov (Zmluva o dielo). Na vykonanie dohodnutého rozsahu služby je vyhotovená technikom opráv Objednávka.
Údržba dráhových vozidiel je v zmysle platného Predpisu pre prevádzku a údržbu hnacích dráhových vozidiel spoločnosti SŽDS,a.s..
4.4 Odovzdávka kľúčov z HDV a ich uzamykanie
Rušňovodiči hnacieho dráhového vozidla po skončení výkonu riadne odstavia HDV v zmysle ustanovení platných predpisov ,uzamknú a kľúče odovzdajú službukonajúcemu výpravcovi v hore uvedených železničných staniciach.
4.5 Pretáčanie HDV
Pretáčanie spaľovacích motorov HDV , ktoré sú odstavené na voľnom priestranstve železničnej stanice vykonávajú rušňovodiči. Začiatok a ukončenie obdobia pretáčania nariaďuje dispečer SŽDS podľa klimatických podmienok.

 

5.Technik opráv HDV
Zabezpečuje preberanie HDV ( novo zakúpených, prenajatých, po opravách ) a zároveň i zmluvné vzťahy pri kúpe alebo prenájme. Oslovuje potencionálnych dodávateľov. Sleduje spotrebu prevádzkových náplní v spolupráci s dispečingom, následne vystavuje objednávku na nákup PHM a určuje miesto a čas zbrojenia. Je zodpovedný za prevádzky schopný stav všetkých hnacích dráhových vozidiel spoločnosti pre plynulú prevádzku.
Realizuje pravidelné technické kontroly a prehliadky HDV. Vyberá optimálneho dodávateľa na opravu a údržbu z hľadiska času, nákladov a ostatných stanovených kritérií, následne dohodne zmluvné podmienky v dodávateľských zmluvách o opravách a údržbe HDV. Zodpovedá za vybavenie HDV pomôckami k výkonu práce (ZCP,TTP,…).
Priebežne vyhodnocuje jednotkové náklady na prevádzku HDV. Spracováva štatistiku využiteľnosti jednotlivých HDV, spotreby prevádzkových náplní na každom HDV. Vedie potrebnú technickú dokumentáciu.
Spolupracuje s vyšetrujúcimi orgánmi v prípade mimoriadnych udalostí, o ktorých bezodkladne informuje majiteľov HDV. Kontroluje došlé faktúry po obsahovej a cenovej stránke (za nákup prevádzkových náplní, za opravy a údržby, za nájom HDV), odsúhlasuje s ekonomickým strediskom, pripravuje podklady k reklamáciám .